Szkoła Podstawowa Nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi

 

Nawigacja

 • Oswiadczenie o kontroli zarządczej za 2019 rok
  27.09.2021 00:45 | więcej »
 • Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej

  27.09.2021 00:44 | więcej »
 • Informujemy, że na terenie Szkoły zainstalowany jest monitoring wizyjny na korytarzach, przed wejściami do szkoły oraz przy boisku Orlik.

  Art.108a Prawo Oświatowe
  Klauzula informacyjna - monitring
  02.02.2020 22:06 | więcej »
 • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, skargi, wnioski i pisma interesantów.
  Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.
  Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
  Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

  Zapisanie dziecka do szkoły

  Wypisanie dziecka ze szkoły

  Zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego

  Odroczenie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego

  Indywidualne nauczanie

  Wydanie duplikatów dokumentów

  Skargi i wnioski, sprawy uczniów i rodziców
  27.09.2021 00:57 | więcej »
 • Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej szkoły podstawowej oraz w przyjętych programach nauczania;
  stwarza optymalne warunki rozwoju dla uczniów, dba o ich rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny, społeczny i moralny zgodnie z przyjętym programem wychowawczym i profilaktyki;
  wspomaga wychowawczą funkcję rodziny i kształtuje pozytywne środowisko wychowawcze;
  sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz w miarę możliwości szkoły.
  20.11.2012 14:53 | więcej »
 • Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

  Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i statutu szkoły.
  20.11.2012 14:52 | więcej »
 • Placówka jako podmiot publiczny podlega nadzorowi i kontroli przez upoważnione organy administracji państwowej:
  Kuratorium Oświaty:
  Zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły pod kątem osiągania wybranych standardów.
  Przegląd i ocena szkoły pod względem bezpieczeństwa i opieki.
  Kontrola przestrzegania procedur awansu zawodowego nauczycieli.
  Wydział Edukacji UMŁ
  Teczki akt osobowych pracowników administracji i pracowników pedagogicznych. Karty ewidencji czasu pracy.
  Biuro Audytu i Kontroli UMŁ
  Gospodarka pieniężna - zaciąganie zobowiązań i windykacja należności. Inwentaryzacja.
  20.11.2012 14:51 | więcej »