Szkoła Podstawowa Nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi

 

Nawigacja

 • Na terenie szkoły odbyły się zajęcia profilaktyczne poprowadzone przez Referat Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej w Łodzi w poszczególnych klasach:
  27.09.2021 00:15 | więcej »
 • Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

  27.09.2021 00:09 | więcej »
 • Drogi Uczniu, czekam na Ciebie, gdy:

  27.09.2021 00:08 | więcej »
 • Pedagog szkolny, to ktoś kto nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa. Pedagog to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie i:

  • wytłumaczy jak skutecznie radzić sobie ze stresem,

  • przestrzeże przed tym, co niebezpieczne,

  • nauczy myśleć twórczo,

  • odpowie na pytania „jak się motywować do pracy, nauki?” oraz „jak dobrze gospodarować czasem?”,

  • wytłumaczy, co znaczy być asertywnym.

  27.09.2021 00:03 | więcej »
 • Pedagog Anna Mazur
   

  poniedziałek 8:00- 14:00

  wtorek 8:00- 14:00

  środa 12:00- 17:00

  czwartek 8:00- 13:00

  piątek 8:00- 13:00

   

  Konsultacje i porady z rodzicami odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  27.09.2021 00:01 | więcej »
 • Na terenie szkoły odbyły się zajęcia profilaktyczne poprowadzone przez Referat Profilakytki Społecznej Straży Miejskiej w Łodzi w poszczególnych klasach:
  Klasy I - "Bezpieczna droga"
  Klasy II i III - "Bezpieczny w domu, w szkole, na ulicy"
  Klasy IV - "Dziecko i ruch drogowy"
  Klasy V - "Bezpieczeństwo w sieci"
  Klasy VI - "Odpowiedzialność prawna osób nieletnich"
  Klasy VII - "Tolerancja, czy jej brak"
  Klasy VIII - "Młodzi przeciw przemocy"
  Koordynator warsztatów p.Agata Łuczak - pedagog szkolny
  21.10.2020 11:22 | więcej »
 • Rozliczenie stypendiów i zasiłków szkolnych
  02.02.2020 22:11 | więcej »
 • Świadczenie dla uczących się dzieci i młodzieży stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.
  Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej wystpuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania.
  Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 528,00 zł.
  Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do 15 września danego roku szkolnego.

  Zasiłek szkolny może być przyznanay uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. klęska żywiołowa, pożar, włamanie lub inne okoliczności powodujące przejściową trudną sytuację ucznia. Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.
  Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopie dokumentów.

  Zadanie polegające na prowadzeniu postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów realizuje Wydział Edukacji. Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego składają wnioski, bezpośrednio w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury ul. Krzemieniecka 2b p.102 I piętro.
  Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów udzielają pracownicy  Wydziału Edukacji tel. 42 638-48-26, 42 638-48-28.
  22.09.2020 16:30 | więcej »
 •   Poniedziałek 9.00 - 13.00
    Wtorek 12.00 - 17.00
    Środa 8.15 - 12.15
    Czwartek 8.15 - 12.15
    Piątek 9.00 - 14.00
  29.12.2020 10:44 | więcej »